Details & achtergronden

Postcoderoosregeling

De coöperatie maakt gebruik van de zogenaamde Postcoderoosregeling. Dat is formeel de Regeling Verlaagd Tarief voor Collectieve Opwek. Deze landelijke regeling is per januari 2014 van kracht geworden en is bedoeld om duurzame energieopwekking van en door burgerinitiatieven te stimuleren. Woon je in de buurt van een zonnepark en doe je mee met een project van een coöperatie dan heb je recht op een korting op de energiebelasting.

Aan de regeling zijn de volgende spelregels verbonden:

  • Je moet lid zijn van de coöperatie.
  • Je woont binnen het postcoderoosgebied van het zonnepark.
  • Je investeert in minimaal 1 certificaat en maximaal het eigen energieverbruik.
  • Je energieleverancier ondersteunt de regeling.
  • Je woont in een koop- of huurwoning met een eigen kleinverbruik elektriciteitsaansluiting.
  • Je doet in principe voor tenminste 15 jaar mee.

Het project Zonnepark Europaweg heeft als postcoderoosgebied de postcodes 7006 en 7007.

Certificaten

Een certificaat komt overeen met een zonnepaneel. Uitgangspunt is dat een zonnepaneel gemiddeld een jaarlijkse opbrengst heeft van naar verwachting 250 kWh.

Zoals aangegeven is er sprake van een maximale deelneming in  het aantal certificaten binnen de postcoderoosregeling. Dat maximum komt overeen met het eigen gebruik gedeeld door de energieopbrengst van een zonnepaneel.

Voorbeeld:

Je jaarlijkse verbruik is 3000 kWh. Ervan uitgaande dat een zonnepaneel een opbrengst heeft van 250 kWh kun je dus maximaal voor 12 certificaten deelnemen. Meer mag overigens wel, maar dan heb je binnen de postcoderoosregeling over het meerdere geen recht op teruggave van de energiebelasting. Wij adviseren voor 1  à 2 certificaten minder deel te nemen dan hierboven maximaal is berekend. Hiermee verklein je de kans dat je in de praktijk toch meer opwekt dan je eigen energieverbruik, waardoor je niet maximaal gebruik kunt maken van de teruggave energiebelasting.

Het bovenstaande is van toepassing voor particulieren. Voor bedrijven gelden wat andere regels. Neem hierover in voorkomende gevallen contact op met Coöperatie Zonneklaar U.A.

Teruggave belasting via energieleverancier

Het is belangrijk dat je energieleverancier de postcoderoosregeling ondersteunt. De teruggave van de energiebelasting verloopt namelijk via de energieleverancier.

Voor een overzicht van de energieleveranciers die de postcoderoosregeling ondersteunen verwijzen wij naar de website https://www.zonopnederland.nl/overzicht-leveranciers/

Controleer voor deelname of je energieleverancier de regeling ondersteunt !

Opbrengst opgewekte stroom

De door het zonnepark opgewekte stroom wordt door de coöperatie verkocht aan een energieleverancier. Van de opbrengst worden in eerste instantie de kosten gedekt voor de exploitatie van het zonnepark. Doorgaans zal de opbrengst de kosten ruimschoots dekken. Het resterende komt ten goede aan de leden van de coöperatie, naar rato van deelname.

De coöperatie

Voor de aanleg en exploitatie van Zonnepark Europaweg draagt Coöperatie Zonneklaar U.A. zorg. De coöperatie is eigenaar en exploitant van het zonnepark en geeft de certificaten uit. Bij deelname bent je automatisch lid van de coöperatie, en samen met de overige leden ben je mede-eigenaar van de coöperatie. Tenminste eens per jaar is er een Algemene Ledenvergadering, waarin het bestuur o.a. verantwoording aflegt aan de leden voor het gevoerde beleid.

U.A. in de naam van de coöperatie staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. De leden van de coöperatie zijn niet aansprakelijk voor een eventueel financieel tekort van de coöperatie.

De ”spelregels” van de coöperatie zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.